KVKK AYDINLATMA METNİ

Anayasamızda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 Tarihinde Kanunlaşmış, 7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında; her bireyin kendisiyle ilgili kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmıştır. Bu bağlamda bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler, hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği hükme bağlanırken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği öngörülmüştür.

6698 sayılı kanunun amacı;

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenlemek,

Kişilerin mahremiyetini korumak,

Kişisel veri güvenliğini sağlamaktır.

Bu bağlamda Kozan Ticaret Borsası şahıs üyelerinin ve çalışanlarının kişisel verilerini koruma altına almak, ve ilgili kişinin (kişisel verilerinin alındığı şahıs) bu kanunla bilgilendirilmesi amacıyla bu aydınlatma metnini hazırlamıştır.

Borsamız ilgili kişinin kişisel verilerinin koruma kapsamında ilgili kişinin özgür iradesiyle verdiği açık rıza ilkesiyle verileri toplamakta, saklamakta ve yok etmektedir. İlgili kişilerden kendi açık rızasıyla aldığımız veriler kanunda belirtilen tam ve yarı istisnalar ve ilgili kişinin açık menfaati olması dışında ilgili kişinin izni olmadan başka bir şahıs, tüzel kişilik, kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmayacaktır. Kanunda belirtilen tam ve kısmi istisnalar aşağıdaki gibidir.

TAM İSTİSNALAR

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik(TÜİK) ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KISMİ İSTİSNALAR;

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. (Örneğin, bir polisin ciddi bir suçla ilgili şüphelinin kişisel verilerini işlemesi bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Çünkü polisin hangi kişisel verilerini işlediği veya hangi amaçlarla işlediğini şüpheliye anlatması halinde, şüphelinin ilgili verileri yok etmesi veya silmesi riski doğacaktır.)
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. (Örneğin, kişinin herkesin erişimine açık bir şekilde sosyal medya hesabında kişisel verisini paylaşması halinde verinin işlenmesi.)
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. Kanunda belirtildiği gibi 10., 11. ve 16. maddelerin uygulanmaması için maddede belirtilen ihtimallerden birinin gerçekleşmesi gerekir.

Kozan Ticaret Borsası siz ilgili kişinin kişisel verilerini bu kanun çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında koruyacağını ve ilgili kişinin kişisel verisinin işlemenin artık lüzumu kalmadıysa bu verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini taahhüt eder.

Not: Kişisel verilerinizin Kozan Ticaret Borsası tarafından istisnalar dışında diğer 3. kişilerle (şahıs, tüzel kişiler veya yurt dışında) paylaşıldığını düşüyorsanız, Anayasamızdaki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna bizzat, mail ya da telefonla başvurarak şikayetinizi bildiriniz.

1 82 299983 44.222.64.76