Birim Görevleri

GENEL SEKRETERLİK

Borsa Genel Sekreter'i ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Borsa hizmetlerini, muamelat ve muhaberatını yürüten, Borsa Meclis ve Yönetim Kurulunca alınan kararları ve verilen görevleri ifa ile yükümlü iç teşkilatın (Borsa memurların) amiridir.

Genel Sekreter' in Başlıca Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 • Borsanın idari işlerini ve yazışmalarını yürütmek,
 • Borsa personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunca yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 • Borsaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlemesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak,
 • Borsa bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
  Yayın işlerini yönetmek,
 • Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
 • Başkan, başkan vekili ve üye seçimlerinde oy kullanmamak koşuluyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 • Oy kullanmamak koşuluyla meslek komiteleri toplantılarına katılmak,
 • Borsa meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.
 • Genel Sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında ve borsa organlarının kararlarının yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

Genel Sekreterin yetkilerinden bir bölümü, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Genel Sekreter yardımcılarına veya diğer personele devredilebilir.

 

TESCİL

 • Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak.
 • Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dışı işlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak,
  Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak,
 • İşlem salonlarında ve korbeyde gerçekleştirilen muamelelerin işlem formlarına kaydedilmesini sağlamak,
 • Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak.

 

MUAMELAT

 

 • Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri Muamelat Müdürlüğüne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla;
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek,
 • Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
 • Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek,
 • Personel özlük ve sicil dosyalarını saklamak, ayrıca personelin terfii, sicil, izin, emeklilik, ve ayrılma gibi özlük işlerini takip etmek,
 • Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek.

 

                                      MUHASEBE

 

 • Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının tutulduğu, kayıtlı üyeler ile ilgili aidat tahsilatlarının yapıldığı, tescil işlemlerinden doğan stopaj ve fon tahsilatının ve takibinin yapıldığı servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.
 • Borsa binasının genel bakımı ,ısıtma, soğutma, su ve elektrik tesisatı ile ilgili gerek bakım gerekse onarım işlerinin yapılmasını yürütür.

 

1 155 162974 54.160.19.155